1190x100_pic4_border.png

APCOA PARKING SOM LEVERANDØR AV SKILTGJENKJENNING (ANPR)

 • APCOA PARKING er etter anbudskonkurranse valgt som leverandør av parkering på 31 lufthavner. Skiltgjenkjenningsløsningen (ANPR) som er valgt av Avinor inkluderer kameraer, betalingsautomater, baksystem, rapportering og analyseverktøy. Det som gjelder valg av løsning er et Avinor anliggende og spørsmål i den sammenheng kan rettes til kategoriteamet i Avinor (Per Rune Lunderby/Jørn Wille).
 • Informasjonspakken består av følgende:

Del 1: Introduksjon - hva er ANPR?

Del 2: Ansatte med ID kort utstedt av Avinor

Del 3: Øvrige Brukergrupper

1190x100_pic3_border.png

DEL 1: INTRODUKSJON - HVA ER ANPR?

1190x30_grey_border_transp.png

Om ANPR

ANPR er en forkortelse for "Automatic Numberplate Recognition" (Automatisk Nummerskilt Gjenkjenning).

Kameraer i inn- og utkjøring leser skiltnummeret til kjøretøyet og starter/stopper parkeringen automatisk. Baksystemet beslutter om nummerskiltet "skal betale" eller "ikke betale" for parkeringen.

Betalbare Kjøretøy sendes til betalingsløsning.  

Ikke Betalbare Kjøretøy har blitt Hvitelistet før passeringen

Se under for illustrasjon og video som viser hvordan løsningen fungerer for en vanlig reisende.  

 

ANPR_B2C_modell_vector_v7.jpg
1190x30_grey_border_transp.png

Betalbare kjøretøy -  de fleste vanlige reisende

Det tilbys ulike betalingsmetoder for kjøretøy som skal betale for parkeringen på vanlig måte. Slike Betalbare kjøretøy vil i lufthavnsammenheng stort sett bestå av vanlige reisende passasjerer:

Betal via app: Last ned APCOA FLOW og registrer bil og betalingskort for automatisk trekk

Betal på automat: Skriv inn bilnummer rett før utkjøring og betal med kort eller kontant

Betal online: Betal innen 48 timer etter utkjøring på apcoa.no

Faktura: hvis ikke betaling er registrert etter 48 timer etter utkjøring, vil bilen eier motta faktura.  Fakturagebyr tilkommer. 

Ikke Betalbare kjøretøy - frekvente brukergrupper

For visse frekvente brukergrupper på lufthavnen vil det være ulike former for IkkeBetalbare passeringer.

Kjøretøy som betaler på forskudd eller etterskudd er definert som "IkkeBetalbare". For eksempel: 

Kontraktsparkering: Kjøretøy har allerede betalt gjennom sin avtale

Online Booking: Kjøretøy har allerede betalt i bookingen

Kjøretøy som er definert til å parkere gratis er også definert som "Ikke Betalbare": 

Ansatte parkering: Kjøretøy med egen avtale

Ulike kjøretøy som leverandører,  drift, utrykning, taxi, buss osv som er definert til å passere uten betaling, eller betaling gjennom en spesiell avtale

Alle slike Ikke Betalbare kjøretøy må hvitelistes

1190x30_grey_border_transp.png

Hvitelisting

Kjøretøy som ikke skal betale på vanlig måte må hvitelistes. De kan ha betalt på et tidligere tidspunkt, eller de kan være definert som et kjøretøy som skal ha tillatelse til å passere gratis.

Alle slike kjøretøy som skal hvitelistes må registrere seg, slik at systemet kan kjenne dem igjen når de passerer kameraene. Eksempler på kjøretøy som må registreres slik at de Hvitelistes

 • Ansatte: Hvis en ansatt skal ha gratis parkering, må kjøretøyet aktivt registreres i systemet. Tilsvarende gjelder hvis den ansatte skal parkere etter regning eller ha en spesiell pris. 
 • Kontrakt eller avtale: Hvis et kjøretøy har en kontrakt eller en annen avtale betyr dette at det foreligger en egen avtale om betaling for parkeringen. Denne kan være forhåndsbetalt, betales på regning eller trekkes direkte fra den kontraktparkerendes kort.
 • Utryknings- eller Operasjonelle kjøretøy: Skal ha fri passering, og må aktivt registreres
 • Online Booking: Kjøretøy som har forhåndsbooket parkeringen har allerede betalt for parkeringen og skal gis rettighet til å passere uten å gå til normal betaling. Normal betaling skjer kun dersom parkeringstiden blir lenger enn det som er booket.

Kjøretøy som allerede har betalt vil Hvitelistes automatisk gjennom kontraktsparkeringssystemet, bookingsystemet eller andre relevante systemer. 

Øvrige kjøretøy som ønskes Hvitelistet må aktivt/manuelt registreres

1190x30_grey_border_transp.png

Gjennomkjøringstid (karens)

Gjennomkjøringstid (karens) er definert som perioden man kan passere kamera i innkjøring og kamera i utkjøringen uten at parkeringen starter.

Gjennomkjøringstiden er normalt 10 minutter på de fleste lufthavner, men avvik forekommer. Se skilt på den aktuelle lufthavnen.  

Hvis et kjøretøy blir værende på parkeringsområdet lenger enn tillatt gjennomkjøringstid, vil parkeringstiden starte og telle fra første passeringsminutt.

Eksempel på hvordan gjennomkjøringstid definert til 10 minutter fungerer:

 • Oppholder man seg på et parkeringsområde i 8 minutter, regnet fra da man kjørte inn til man kjørte ut, trenger man ikke å betale noe. 
 • Oppholder man seg på et parkeringsområde i 12 minutter, betaler man for 12 minutter parkeringstid. 
1190x30_grey_border_transp.png

Kundesenter

Vårt kundesenter administrerer ikke hvitelisting, men er tilstede for spørsmål fra sluttbrukere/reisende med vanlige kundehenvendelser.

Kundesenteret skal også kontaktes hvis en ansatt med ID kort utstedt av Avinor har utfordringer med fordelsparkeringen sin. Kundesenteret videreformidler til Avinors ID kontor ved behov. 

Åpningstid: 24/7/365
E-post: kundesenter[at]apcoa.no
Tlf: 22 05 75 00

1190x30_grey_border_transp.png

Rutine for Kontrollsanskjoner og fjerning av kjøretøy

APCOA PARKING er operatør og ansvarlig for parkeringen ved lufthavnen. I dette ligger også et ansvar for, ved behov, å ilegge kontrollsanksjoner (bøter) og fjerning av kjøretøy fra parkeringsområdene til lufthavnen.

APCOA PARKING har ingen fast bemanning tilstede ved lufthavnen, men en avtale med Avinor om å kjøpe timer av lokale Avinor ansatte. Det er personal knyttet til denne avtalen, som må sette seg inn i rutinene som beskrevet i dokumentet.

APCOA PARKINGs ansatte som vil være involvert i denne rutinen har gjennomført all lovpålagt og nødvendig opplæring knyttet til håndheving av den gjeldende parkeringsforskriften.

Last ned rutinedokument

1190x100_pic2_border.png

DEL 2: ANSATTE MED ID KORT UTSTEDT AV AVINOR

Om Fordelsparkering

Ansatte med ID kort utstedt av Avinor kvalifiseres til Fordelsparkering med ulike rabattmodeller. Avinor utsteder ID kort til både egne ansatte og til øvrige grupper som arbeider ved lufthavnen. Felles for alle er at de har ID kort. Det kan være Avinors egne ansatte, crew i flyselskaper, tollere, vektere, politi, håndtverkere osv.

 • Med fordelsparkering vil den ansatte motta en besluttet rabattmodell for parkeringen 
 • Innehaver av et ID kort må laste ned appen APCOA FLOW og registrere seg for å aktivere sin fordelsparkering

Informasjon til de ansatte

Det er viktig at alle ansatte med ID kort registrerer seg i appen. Konsekvensen av å ikke registrere seg er at man må betale vanlig parkeringsavgift. Hvis du ikke har mottatt ID kort ennå, så må du kontakte APCOA for å få utstedt en midlertidig voucher kode. 

Last ned Fordelparkering - Avinor

Les mer om Fordelsparkering

 

 

1190x30_grey_border_transp.png
1190x30_grey_border_transp.png

Rabattmodeller og p-områder

Fordelsparkeringsprogrammet for ID kort innehavere har ulike rabattmodeller som gir de fordelsparkerende ulike priser.

Prisene/rabattmodellene for Fordelsparkering fastsettes pr lufthavn med utgangspunkt i lufthavnens egne parkeringspriser for parkerende passasjerer (den ordinære timeprisen som gjelder på det enkelte parkeringsområdet). På denne timesprisen gis det en besluttet rabatt. Rabattsatsen vil variere fra lufthavn til lufthavn og parkeringsområde til parkeringsområde. 

Den enkelte ansatte med ID kort utstedt av Avinor kan i utgangspunktet parkere på alle parkeringsområdene ved lufthavnen. Avhengig av modellen for den enkelte kan man for eksempel fritt parkere på det parkeringsområdet man ønsker, men de vil gi ulik rabatt i henhold til modellen som den enkelte ID kort innehaveren er kvalifisert for (også i visse tilfeller ingen rabatt).

Enkelte ansatte kan ha en arbeidssituasjon som krever at man jobber på flere lufthavner. Disse ID kort innehaverne vil ha såkalte "Multisite" kort. Fordelsparkering for denne gruppen kan da gjelde for mer enn èn lufthavn.  

 • Merk at dersom man er kvalifisert for gratis parkering og av den årsak har valgt å ikke legge inn sitt betalingskort i løsningen, så kan man ikke parkere på andre parkeringsområder enn det som gir 100% rabatt. Parkerer man da på et område som f.eks gir 50% rabatt, vil ikke systemet vite hvor det skal trekke betalingen fra, og man vil bli krevd for full pris på lik linje som vanlige reisende. Vi anbefaler dermed å legge inn betalingskort dersom man ønsker å parkere på ulike områder. 
 • Det vil alltid være dyrere for ID kort innehaveren å parkere på plasser som er viktigere for Avinor at reisende passasjerer får tilgang til. Avinor vil ha tilegnet bestemte parkeringsområder til de høyeste rabattene (f.eks 90-100% rabatt). 
 • Det vil være områder med mer fordelaktig pris (dvs høyere rabatt) enn andre. Enkelte områder vil kun være tilgjengelige til ordinær pris.

Det etableres en "markedspris" på dette prinsippet for alle firmaavtaler som dekker flere lufthavner. 

Alle priser justeres løpende i tråd med prisjusteringer for offentlig parkering. Når den enkelte lufthavn justerer sine priser (opp eller ned) vil ansattprisen justeres tilsvarende.

Betaling

Betaling for parkering vil være enkelt, papirløst og digitalt. Den vil gjennomføres via appen APCOA FLOW. Betalingen vil være knyttet opp mot faktisk forbruk til de nevnte rabatterte priser/rabattmodeller.

I APCOA FLOW kan den ansatte enkelt knytte ønsket kjøretøy til fordelsparkeringen. Man kan gjerne registrere flere kjøretøy, men bare 1 kjøretøy kan knyttes til fordelsparkering av gangen. Den ansatte må selv sørge for å holde dette oppdatert i appen. 

 • Hvis ID kort innehaveren skal belastes for fordelsparkeringen, skjer betaling etterskuddsvis via et registrert betalingskort.
 • Hvis ID kort innehaveren ikke skal belastes, er det ikke nødvendig å registrere et betalingskort. Merk da at parkering på andre parkeringsområder enn de tildelte vil medføre ordinær parkeringsavgift som nevnt over. 

Selskaper som har avtale med Avinor

 • Selskaper som har avtale med Avinor om leie av parkeringsplasser gis mulighet til å parkere etter regning i lufthavnene. 
 • Avtaleparten (selskapet) melder brukere inn og ut av ordningen i lufthavnen – alle som er parkerende må inneha ID kort utstedt av Avinor for å ha rett til å få rabattert pris i lufthavnen.
 • Det åpnes for at ansatte som ikke får dekket parkering av sin arbeidsgiver kan få tilgang til rabatterte priser for parkering.
 • Avtaleparten (den ansatte) meldes inn av ID kontoret og disse sørger for å melde brukere inn og ut av ordningen til lufthavnen – alle som er parkerende må altså inneha ID kort utstedt av Avinor for å ha rett til å få fordelsparkering/rabattert pris i lufthavnen

   

     

1190x30_grey_border_transp.png

Registrering av fordelsparkering

Last ned appen APCOA FLOW i Appstore eller Google Play

1) Opprett bruker (navn, e-post, kjøretøy, betalingskort)

2) Velg Fordelsparkering i menyen

3) Velg ansatt ved flyplass | avinor kommer opp som valg

4) Legg inn Tilgangskode (ICAO)

NB! Alle ID kort innehavere skal selv opprette en bruker i løsningen. 

Betaling: Den enkelte ansatte eller selskap kan knytte et betalingskort til løsningen hvis den ansatte skal belastes for parkeringen. Hvis den ansatte ikke skal betale for parkeringen sin selv er det valgfritt å legge til betalignskort. 

Holde oppdatert: Den enkelte ansatte må selv sørge for at riktig skiltnummer og eventuelt betalingskort er gyldig og oppdatert til enhver tid i forhold til fordelsparkeringen.  

Ansatte med ID kort som gjelder på flere enn èn lufthavn

Ansatte med såkalte "Multisite ID kort" eller "crew kort" kan ha behov for å registrere Fordelsparkering på flere lufthavner. Disse skal følge tilsvarende registreringsprosess som øvrige fordelsparkerende til å starte med, for deretter å sette opp tilleggsavtaler på ytterligere lufthavner.

 • Fordelsparkering opprettes først på hovedlufthavnen. Dette vil være primæravtalen. Tilgangskoden/ICAO vil da være den man har på sin hovedlufthavn.
 • Når hovedlufthavnen er satt opp kan man velge å opprette tilleggsavtaler ved å klikke på "opprett ny fordelsparkering +" under "mine fordelsparkeringer" . 
  • Når man legger til tilleggsavtaler, vil tilgangskoden/ICAO være den som gjelder for den aktuelle lufthavnen. Arbeidsgiver, etternavn og ID kort nummer legges inn som for hovedavtalen/primæravtalen.
  • Tilleggsavtalen må til slutt knyttes til hovedavtalen/primæravtalen gjennom å velge dette i det nederste feltet og validere med "ok". 
 • Husk å avslutte med å klikke på "registrer fordelsparkering".

Dersom man ikke kjenner til tilgangskoden/ICAO for lufthavnen som skal benyttes, så kan man klikke her og finne den på denne linken fra luftfartstilsynet. Husk at systemet kun vil godkjenne lufthavnen dersom den har skiltgjenkjenning/ANPR levert av oss (samt at korrekt info er lagt inn og systemvalidert).

Personvern og validering

Avinor IT og ID kontoret vil ikke dele data til hverken lufthavnene eller til APCOA PARKING. ID kontoret vil kun bekrefte/avkrefte (validere) den informasjonen brukeren legger inn elektronisk. Systemet sjekker løpende mot ID kontoret for hver parkering at status for den enkelte ikke har endret seg og at en dermed fortsatt har rett på sin fordelsparkeringsavtale.

APCOA PARKING vil motta en oversikt fra Avinor på hvilke selskaper som skal fortsette med sin faktureringsavtale og hvilke som skal endres fra månedlig fakturering til å betale for sin rabatterte fordelsparkering hver gang en forlater p-området.

  

1190x30_grey_border_transp.png

Systemskisse

  

Avinor_-_employee_process.pdf
1190x100_pic2_border.png

DEL 3: ØVRIGE BRUKERGRUPPER (BRUKERE SOM IKKE HAR ID KORT UTSTEDT AV AVINOR)

1190x30_grey_border_transp.png

Generell informasjon

Konsekvensen av å ikke bli hvitelistet i systemet er at kjøretøy blir krevd for vanlig parkeringsavgift. Vi antar at brukergruppene vil være interessert i hvitelisting for ikke å bli krevd for vanlig avgift.

Relevante utdrag fra denne informasjonspakken kan benyttes ved informasjon til de ulike gruppene. 

 

 

1190x30_grey_border_transp.png

Hvem er definert som "Drifts- & Utrykningskjøretøy" i denne sammenheng: 

 • Tjenestekjøretøy som ikke er knyttet mot Avinor ID kort for ansatte.

Ansvarlig Avinor: Liste over "Drifts- & Utrykningskjøretøy"

Ansvarlig Avinor lokalt har ansvaret for å sende inn lister til vår SysAdmin.

Ansvarlig Avinor lokalt fyller ut vedlagt fil for kvalifisering til fordelsparkering for Drifts- og utrykningskjøretøy. Her skal kjøretøyenes registreringsnummer fylles inn samt hvilket parkeringsområde de skal gjelde for, evt. med kommentarer. Ferdig utfylt fil sendes til marked[at]apcoa.no. 

Klikk her for innrapportering av Drifts- & Utrykningskjøretøy

 

APCOA PARKING: Etter innsendt liste vil vi hviteliste kjøretøyene

Vår sys-admin tildeler fordelsparkering basert på den mottatte listen og hvitelister direkte. 

Ansvarlig Avinor vil motta en bekreftelse når kjøretøyene på listen for Drifts- & Utrykningskjøretøy er ferdig hvitelistet.

Ansvarlig Avinor informerer deretter sin kontaktpersonen for Drifts- & Utrykningskjøretøy.

 

Ved endringer på brukerlistene for Drifts- & Utrykningskjøretøy 

Det vil komme endringer på ovennevnte liste ved anledninger. Ved endringer på listen, for eksempel når nye brukere skal legges til, eller eksisterende skal trekkes fra, må ny liste fylles ut og sendes på samme måte. Vi anbefaler:

 • Nye brukere: Benytt listen vi sist fikk tilsendt. Tilføy nye brukere og marker dem i grønt.
 • Fjerning av eksisterende brukere: Benytt listen vi sist fikk tilsendt. Marker brukere som skal fjernes i rød.
 • Samme e-postadresse som allerede nevnt benyttes. 
1190x30_grey_border_transp.png

Hvem er definert som "Taxi" i denne sammenheng: 

 • Taxisjåfører og -selskaper som henter og bringer passasjerer til lufthavnen

 

Ansvarlig Avinor: liste med kontaktpersoner til "Taxi"

Ansvarlig Avinor lokalt har ansvaret for å sende inn kontaktpersoner i de ulike taxiselskapene til vår sys-admin. Her skal kontaktinformasjonen til en person i det enkelte taxiselskapet fylles inn samt hvilket parkeringsområde taxiselskapet skal ha tilgang til, evt. med kommentarer.  Dette sendes direkte i en e-post til marked[at]apcoa.no. 

Kontaktinfoen skal være: Taxiselskap + navn + telefonnummer + e-post

 

APCOA PARKING: Etter innsendt liste vil vi kontakte taxiselskapene

Vår sys-admin kontakter taxiselskapene for å få disse til å fylle ut eget skjema med brukerlister.  Det vil si hvilke kjøretøy/registreringsnumre som taxiselskapene ønsker å hviteliste på lufthavnen. 

 

Ved endringer på kontaktlistene

Enringer på Kontaktperson i taxiselskapet sendes til oss på samme e-post som nevnt ovenfor.

1190x30_grey_border_transp.png

Hvem er definert som "Buss" i denne sammenheng: 

 • Busselskaper som henter og bringer passasjerer fra/til lufthavnen

 

Ansvarlig Avinor: liste med kontaktpersoner til "Buss"

Ansvarlig Avinor lokalt har ansvaret for å sende inn kontaktpersoner i de ulike busselskapene til vår sys-admin. Her skal kontaktinformasjonen til en person i det enkelte busselskapet fylles inn samt hvilket parkeringsområde busselskapet skal ha tilgang til, evt. med kommentarer. Dette sendes direkte i en e-post til marked[at]apcoa.no. 

Kontaktinfoen skal være: Busselskap + navn + telefonnummer + e-post

 

APCOA PARKING: Etter innsendt liste vil vi kontakte busselskapene 

Vår sys-adm kontakter busselskapene for å få disse til å fylle ut skjema med brukerlister. Det vil si hvilke kjøretøy/registreringsnumre som busselskapene ønsker å hviteliste på lufthavnen.

 

Ved endringer på kontaktlistene

Enringer på Kontaktperson i busselskapet sendes til oss på samme e-post som nevnt ovenfor. 

1190x30_grey_border_transp.png

Ansvarlig Avinor Sentralt: "Leiebil"?

Ansvarlig Avinor Sentralt har ansvaret for å sende oppdatert liste over kjøretøy i de ulike leiebilselskapene til oss. Listen sendes til marked[at]apcoa.no

Ansvarlig Avinor Sentralt er også ansvarlig for å informere de ulike Leiebilselskapene om endringen i parkeringsrutinen.

 

APCOA PARKING: Etter innsendt liste vil vi Hviteliste kjøretøyene

Vår sys-admin tildeler fordelsparkering basert på den mottatte listen. Ansvarlig Avinor Sentralt vil motta en bekreftelse når kjøretøyene på listen for Leiebil er ferdig hvitelistet. 

 

Ved endringer på brukerlistene for Leiebil 

Det vil komme endringer på ovennevnte liste ved anledninger. Ved endringer på listen, for eksempel når nye kjøretøy skal legges til, eller eksisterende skal trekkes fra, må ny liste fylles ut av Ansvarlig Avinor Sentralt og sendes til oss på samme måte. Vi anbefaler:

 • Nye kjøretøy: Benytt listen vi sist fikk tilsendt. Tilføy nye kjøretøy og marker dem i grønt
 • Fjerning av eksisterende kjøretøy: Benytt listen vi sist fikk tilsendt. Marker kjøretøy som skal fjernes i rød

 

1190x30_grey_border_transp.png

Hvem er definert som "Leverandører/besøkende til Lufthavnen" i denne sammenheng: 

 • Eksterne leverandører av varer, tjenester og service som IKKE har Avinor ID kort for ansatte. For eksempel vareleveranser.
 • Besøkende som IKKE har Avinor ID kort for ansatte. For eksempel møtedeltagere.

 

Ansvarlig Avinor lokalt: hvitelisting av "Leverandører/besøkende til Lufthavnen"

 • Leverandører og besøkende hvitelistes via vår Webklient for Hvitelisting
 • Ansvarlig Avinor kan beslutte lokalt hvem som skal få lov til å hviteliste. For eksempel kan ulike ansatte ha tilgang til hvitelisting av kjøretøy som det forventes leveranse eller besøk fra. 
 • Ansvarlig Avinor har ansvaret for å distribuere informasjon internt om hvordan leverandører og besøkende hvitelistes via vår Webklient for Hvitelisting.

 

Om Webklient for hvitelisting

 • Webklienten er tilgjengelig som en link. Linken er distribuert med medfølgende brukernavn/passord fra vår sys-admin til Ansvarlig Avinor. 
 • Det er en rask og enkel prosess som tar ca 30 sekunder. Så lenge man har link og login kan det gjøres fra desktop, smarttelefon og liknende. 
 • Dersom Ansvarlig Avinor ønsker at gitte personer skal ha tilgang til hvitelisting av leverandører og besøkende, distribuerer Ansvarlig Avinor link/brukernavn/passord/brukerbeskrivelse videre til disse personer. Dette trenger ikke gå gjennom APCOA. Ansvarlig Avinor må påse at Webklienten for hvitelisting ikke misbrukes. Ved mistanke om misbruk, kontakt vår sys-admin.
 • Hvitelisting med tilbakevirkende kraft:
  • Passeringer opptil 1 uke tilbake som skal fritas for betaling,  registreres i Webklienten senest tirsdag påfølgende uke.
1190x30_grey_border_transp.png

Hvem er definert som "Kontrakstparerende" i denne sammenheng: 

 • Ulike bedrifter tilknyttet lufthavnen som i dag har kontraktsparkering og IKKE har Avinor ID kort for ansatte.

 

Ansvarlig Avinor lokalt: Liste over kontaktpersoner i selskaper med  "Kontraktsparkerende"

Ansvarlig Avinor lokalt har ansvaret for å sende inn kontaktpersoner i de ulike selskapene til vår sys-admin. 

Her skal kontaktinformasjonen til en person i det enkelte selskapet fylles inn samt hvilket parkeringsområde selskapet skal parkere på, evt. med kommentarer. Dette sendes direkte i en e-post til marked[at]apcoa.no.

Kontaktinfo skal være: Selskap + navn + telefonnummer + e-post

 

APCOA PARKING: Etter innsendt liste kontakter vi selskapene

Vår sys-adm kontakter selskapene for å få disse til å fylle ut skjema for brukerlister.

Utover dette går sluttbrukerne igjennom tilsvarende prosess som Ansatte Avinor for å aktivere tillatelsen sin. Det vil si at vår sys-admin kommuniserer med selskapet tilsvarende informasjon med blant annet SMS og inforskriv til sluttbrukere. 

 

Ved endringer på kontaktlistene

Enringer på Kontaktperson i selskapet sendes på e-post til oss, samme e-post som nevnt ovenfor. Helt nye kontrakter gjennomføres direkte i det systemet ved å kontakte vår SysAdmin. 

1190x30_grey_border_transp.png

Online Booking

En sluttkunde som har forhåndsbooket parkering har også forhåndsbetalt den.

Kjøretøyets registreringsnummer fungerer som innkjørings-ID. Bookingkunder må legge inn bilens registreringsnummer som påkrevd felt. 

Kjøretøyet vil deretter bli hvitelistet per automatikk for den perioden det er booket for. Dette kommuniseres automatisk mellom ANPR-systemet og bookingsystemet. 

Kunden vil ikke bli belastet for parkeringen, ettersom den allerede er betalt. Hvis kunden står parkert lenger enn tiden som er forhåndsbooket, må de betale for "overtid" på samme måte som vanlig parkerende kunder, dette kan leses mer om her.